Πώς οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να παρακολουθήσουν γεγονότα ξηρασίας: ποταμός Πο, Ιταλία
Χαρτογράφηση και ανάλυση με χρήση εικόνων Copernicus Sentinel-2

Τον Αύγουστο του 2022, πολλές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης αντιμετώπισαν συνθήκες ξηρασίας. Οι πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στο ευρύτερο τοπίο: λίμνες και ταμιευτήρες με μειωμένη στάθμη νερού και ποτάμια με σημαντική μείωση της ροής. Τα φαινόμενα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον πρωταρχικό παραγωγικό τομέα, τη γεωργία. Σημαντικές περιοχές που σε άλλα χρόνια βρίσκονταν σε πλήρη άνθηση φάνηκε να έχουν επηρεαστεί από την ξηρασία στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση αυτών των αλλαγών στην κάλυψη γης και την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών για συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος (AOIs). Η Cloudeo αξιοποίησε τις εικόνες υψηλής ανάλυσης του Copernicus Sentinel-2 (μέγεθος εικονοστοιχείου 10m) από το Sentinel Hub, για τον υπολογισμό της προαναφερθείσας μεταβολής των υδάτινων εκτάσεων αλλά και των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Η επιλεγμένη ΑΟΙ βρίσκεται μεταξύ των περιφερειών Λομβαρδία και Εμίλια-Ρομάνια γύρω από τον ποταμό Πό, στην Ιταλία, με συνολική έκταση 412 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η συνολική πληγείσα έκταση της ΑΟΙ λόγω της ξηρασίας εκτιμάται ότι επηρέασε 236,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλλιεργήσιμων εκτάσεων και υδάτινων περιοχών, ή περίπου το 57,4% της επιλεγμένης περιοχής, σε σύγκριση με τα δεδομένα στην ίδια περιοχή κατά τα τελευταία 3 έτη.

Δορυφορικές εικόνες

Για τη χαρτογράφηση της ξηρασίας χρησιμοποιήθηκαν εικόνες Sentinel-2. Ο αισθητήρας του περιλαμβάνει τις κόκκινες και τις εγγύς υπέρυθρες ζώνες, οι οποίες βοηθούν στη διαδικασία ταξινόμησης για την εξαγωγή των φυτεμένων και υδάτινων περιοχών. Επιπλέον, η χωρική ανάλυση των 10 μέτρων είναι ιδανική και οικονομικά αποδοτική για την παρακολούθηση γεγονότων που καλύπτουν μεγάλες περιοχές, όπως σε μια κατάσταση ξηρασίας. Επιπλέον, η χωρική ανάλυση των 10 μέτρων είναι ιδανική και οικονομικά αποδοτική για την παρακολούθηση γεγονότων που καλύπτουν μεγάλες περιοχές, όπως σε περίπτωση ξηρασίας.

Προκειμένου να υπολογιστεί και να αξιολογηθεί η φετινή καταστροφή στις καλλιεργούμενες εκτάσεις της επιλεγμένης περιοχής, ανακτήθηκαν δορυφορικές εικόνες των τελευταίων τριών ετών και χρησιμοποιήθηκαν για την οπτικοποίηση και τη δημιουργία αναλύσεων. 

Οι ημερομηνίες λήψης των εικόνων Sentinel-2 που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση είναι οι ακόλουθες:

  • 16-08-2022 (Sentinel-2A)

  • 14-08-2021  (Sentinel-2A)

  • 11-08-2020  (Sentinel-2B)

  • 27-08-2019  (Sentinel-2B)


Εξαγωγή πληροφοριών

Για κάθε έτος υπολογίστηκε ο δείκτης κανονικοποιημένης διαφοράς βλάστησης (NDVI). Η παρούσα ανάλυση επικεντρώνεται στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις υδάτινες περιοχές, οπότε κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης, εξήχθησαν οι φυτεμένες εκτάσεις, καθώς και οι εκτάσεις που καλύπτονται από νερό.
Επιπτώσεις της ξηρασίας

Η ανάλυση χρονοσειρών μπορεί να υποδείξει το επίπεδο των επιπτώσεων που προκαλεί ένα σοβαρό περιβαλλοντικό φαινόμενο, όπως η ξηρασία. Τα ακόλουθα γραφήματα παρουσιάζουν τη διακύμανση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των υδάτινων εκτάσεων από το 2019 έως το 2022 που κάλυψαν την περιοχή μελέτης.


Οι μέσες τιμές της πτώσης με έτος αναφοράς το έτος 2022 μπορούν να υποδείξουν το επίπεδο των επιπτώσεων της ξηρασίας στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της ξηρασίας, στις 16/8/2022 υπάρχουν:

  • 43,1% λιγότερο καλλιεργούμενες εκτάσεις, γεγονός που σημαίνει επίσης μεγάλη απώλεια στην απόδοση των καλλιεργειών

  • 14,3% χαμηλότερη κάλυψη από υδάτινες επιφάνειες

Αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη έκθεση για τον αντίκτυπο της ξηρασίας στις περιοχές της Λομβαρδίας και της Εμίλια-Ρομάνια γύρω από τον ποταμό Πο και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης, όπως ο Copernicus Sentinel-2, για να αποκτήσετε πολύτιμες πληροφορίες για τους τομείς της γεωργίας και της διαχείρισης των υδάτων:

I agree to the Privacy Policy.
Πώς οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να παρακολουθήσουν γεγονότα ξηρασίας: ποταμός Πο, Ιταλία
cloudeo Hellas PC, Anastasia Sarelli 16 Σεπτεμβρίου, 2022
Σύνδεση to leave a comment
Σεπτέμβριος 2022
Επιλεγμένο προϊόν: Satellogic Multispectral